Акція! При реєстрації до 31-07-2022 Вас чекають приємні бонуси
×

ДОГОВІР-ОФЕРТА НА НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ є відкрита пропозиція (Оферта) Товариства з обмеженою відповідальністю «БАЗЗІЛЛА УКРАЇНА » (В подальшому іменується ВИКОНАВЕЦЬ) і є Договором на надання послуг (далі - Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає ЗАМОВНИКОМ (акцепт Оферти рівносильний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ послуг з надання інформації про товарних позицій, створення власного сайту в мережі Інтернет з використанням платформи https://bazzilla.com.ua (далі - «Портал»); або реєстрації зовнішнього інтернет - сайту і його оформленні з використанням платформи bazzilla.com.ua, відповідно до обраного і оплаченого ЗАМОВНИКОМ платним пакетом послуг (далі - Тарифом). Вартість і опис тарифів опубліковані на сторінці https://shop.bazzilla.com.ua

2.2. Крім надання послуг відповідно до платним пакетом послуг, на підставі окремих домовленостей Сторін, ВИКОНАВЕЦЬ може надавати ЗАМОВНИКУ додаткові послуги на Порталі. Вартість і опис додаткових послуг опубліковані на сторінці https://bazzilla.com.ua/rates.

2.3. ЗАМОВНИК погоджується з умовами і зобов'язується виконувати Угоду користувача ( https://bazzilla.com.ua/rules), яке є невід'ємною частиною Договору. У разі, якщо в Угода вносяться зміни, після акцепту оферти Замовником, Замовник має право користуватися редакцією призначене для користувача угоди і правил розміщення інформації, що діяли на момент прийняття Оферти до закінчення терміну дії Договору.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором, визначається відповідно до обраним ЗАМОВНИКОМ тарифом, згідно п.2.1. і п.2.2. Договору.

3.2. Надання Послуг, що надаються ЗАМОВНИКУ, згідно з цим Договором, здійснюється на умовах передоплати. ЗАМОВНИК має право на свій розсуд визначати суму грошових коштів, переказаних їм для оплати послуг, але не менше встановленого мінімуму необхідного для виконання замовлених Послуг. Послуги вважаються наданими належним чином і в повному обсязі, якщо протягом трьох робочих днів з моменту поповнення балансу ЗАМОВНИКОМ не виставлена рекламація. В разі відсутності рекламації акт приймання-здачі виконаних Послуг вважається підписаним, а Послуги - наданими належним чином.

3.3. Ціни на послуги Порталу встановлюються в гривнях.

3.4. Додаткові платні послуги надаються ЗАМОВНИКУ тільки при наявності і в межах його особистого балансу.

3.5. Кошти, витрачені на оплату наданих належним чином послуг поверненню не підлягають.

3.6. Мотивовані зауваження (претензії) у частині наданих платних послуг спрямовуються ЗАМОВНИКОМ по адресою електронної пошти Служби підтримки Платформи не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту надання послуг у відповідності до цього Договору. У разі пропуску зазначеного терміну ЗАМОВНИКОМ Платформа має право відмовити в розгляді претензії ЗАМОВНИКА.

3.7. Повернення невикористаних коштів з особистого балансу Замовника можливий тільки при зверненні ЗАМОВНИКА за адресою електронної пошти Служби підтримки support@bazziilla.com.ua для отримання подальших інструкцій.

3.8. ТОВ «БАЗЗІЛЛА УКРАЇНА» не є правонаступником ТОВ «БАЗЗІЛЛА», ТОВ ІТ Нова і тому повернення грошових коштів поміщених на баланс Платформи до 01.01.2019 не провадиться. Засоби зафіксовані віртуально на особистому балансі станом на 01.01.2019 можна використовувати для отримання Послуг Порталу.

4. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ І УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. ЗАМОВНИК виробляє акцепт Оферти і укладення Договору шляхом попередньої оплати Послуг ВИКОНАВЦЯ, згідно п.3.2. Договору.

5. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

5.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://bazzilla.com.ua/oferta-sales і діє до моменту відкликання оферти ВИКОНАВЦЕМ.

5.2. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право внести зміни в умови Оферти (в тому числі в вартість і опис тарифів на сторінці https://shop.bazzilla.com.ua і/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення ВИКОНАВЦЕМ змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною в п.5.1. адресою, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при такому розміщенні.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ

6.1. Акцепт Оферти ЗАМОВНИКОМ, вироблений, згідно п.4. Оферти, створює Договір на умовах Оферти.

6.2. Договір набуває чинності з моменту акцепту Оферти ЗАМОВНИКОМ і діє: а) 1 календарний рік, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором, або б) до моменту розірвання Договору.

7. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Договір може бути розірваний:

7.1.1. За згодою Сторін в будь-який час.

7.1.2. За ініціативою однієї зі Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони.

7.1.3. За ініціативою однієї зі Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору.

7.1.4. З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором).

7.1.5. У разі розірвання Договору з ініціативи ВИКОНАВЦЯ, крім випадків порушення ЗАМОВНИКОМ зобов'язань згідно п 2.3. цього Договору, ВИКОНАВЕЦЬ повертає ЗАМОВНИКУ невикористані грошові кошти з особистого балансу.

8. ГАРАНТІЇ

8.1. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення і виконання Договору.

8.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом Акцепту Оферти, ЗАМОВНИК запевняє ВИКОНАВЦЯ і гарантує ВИКОНАВЦЮ, що:

8.2.1. ЗАМОВНИК вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані ЗАМОВНИКА) при реєстрації в якості користувача на bazzilla.com.ua і при оформленні платіжних документів з оплати Послуг.

8.2.2. ЗАМОВНИК укладає Договір добровільно, при цьому ЗАМОВНИК: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти).

8.2.3. ЗАМОВНИК має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

9.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором і/або чинним законодавством України.

9.2. ЗАМОВНИК в повному обсязі несе відповідальність за а) дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, про інтелектуальну власність, про конкуренцію, але не обмежуючись перерахованим, відносно змісту і форми матеріалів, що розміщуються на сайті bazzilla.com.ua, б) достовірність відомостей, зазначених ЗАМОВНИКОМ при реєстрації в якості користувача на сайті bazzilla.com.ua і достовірність гарантій і запевнень ЗАМОВНИКА, що містяться в п.8 Оферти.

9.3. Беручи до уваги умови п.9 Оферти, ЗАМОВНИК зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщуваних матеріалів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані ВИКОНАВЦЮ в зв'язку з претензіями і позовами, підставою пред'явлення яких стало розміщення матеріалів ЗАМОВНИКА.

10. РЕКВІЗИТИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЗЗИЛЛА УКРАЇНА»
ЄДРПОУ 42704560
Банк АТ "ОТП БАНК"
МФО 300528
Р/Р № 26009455062618
Свідоцтво платника ПДВ (не є платником ПДВ)
E-mail: info@bazzilla.com.ua
Тел +38 (093) 625-55-01, +38 (099) 625-55-01
Поштова адреса: 54030, м. Миколаїв, вул. Шевченко, буд. 20, оф. 203.